Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Vegafuszeray OG. (továbbiakban „Adatkezelő”) a jelen Adatkezelési Tájékoztatóval teljes körű tájékoztatást nyújt a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységéről, továbbá az Érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.1.     Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységére irányadó főbb jogszabályok

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („GDPR”);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

2.     Fogalmak

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (jelen Adatkezelési Tájékoztató tekintetében a Vegafuszeray Ltd.) aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajttatja;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Érintett: Azon természetes személy, amely az Adatkezelő által kezel személyes adatok alapján azonosítható.

Szerződés: Az Adatkezelő, illetve az Érintett valamint egyéb jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet között létrejött szerződés.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

3.     Adatkezelő

Neve: Vegafuszeray OG

Címe: Marzstrasse 21/8. 1150 Bécs, Ausztria

Telefon: +36 70 3949737

E-mail cím: info@vegafuszeray.com

4.     Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és a személyes adatok megőrzési ideje

4.1.   Az Adatkezelővel Szerződést kötő természetes személyekre (Megrendelő) vonatkozó információk

4.1.1.      Kezelt személyes adatok

 • Megrendelő neve
 • Értesítési telefonszám
 • Megrendelő e-mail címe
 • Jelszó
 • Számlázási adatok: számlázási név, irányítószám, város, utca, házszám, ország
 • Szállítási cím: szállítási név, irányítószám, város, utca, házszám, ország

A fenti személyes adatok megadása feltétele a Szerződés létrejöttének. Az adatmegadás elmaradása esetén az Adatkezelő nem tudja teljesíteni a Szerződés szerinti szolgáltatást.

4.1.2.      Az Adatkezelés célja

A fenti adatok a Szerződés megkötéséhez és annak teljesítéséhez szükségesek az alábbiak szerint:

 • Regisztráció, az Érintettel kötendő Szerződés létrehozatala, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének ellenőrzése, figyelemmel kísérése;
 • Érintettel történő kapcsolattartás;
 • A vásárlás és a fizetés dokumentálása, nyomon követése;
 • A Szerződésből származó ellenérték számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése;

4.1.3.      Adatkezelés jogalapja és a személyes adatok megőrzési ideje

A felsorolt adatok kezelésének célja Az adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Regisztráció, a Szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének ellenőrzése, figyelemmel kísérése Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont] a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 §-a alapján 5 év
Érintettel történő kapcsolattartás Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont] a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 §-a alapján 5 év
az Adatkezelőt megillető ellenérték összegének megállapítása, számlázásaa fizetés dokumentálása, nyomon követése Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont] a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 év
kibocsátott számlák kiküldése Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 év
kibocsátott számlák megőrzése Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont]; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 év
adófizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 év

4.2.   A Panaszkezelés során történő adatkezelés

4.2.1.      Kezelt személyes adatok

 • panasz bejelentőjének neve, címe, továbbá a panasz bejelentésekor a panaszos által megadott egyéb adatok
 • panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
 • panasz részletes leírása
 • a panasz egyedi azonosítószáma
 • panaszos által bemutatott egyéb bizonyítékok, ezek jegyzéke
 • a panaszról készült jegyzőkönyvben rögzített egyéb adatok
 • a panaszos számára megküldött válaszlevél másolata

4.2.2.      Az adatkezelés célja

A fenti adatok Adatkezelő általi kezelése a benyújtott panaszok kezelése miatt szükséges az alábbiak szerint:

 • A panaszos beazonosítása, panaszának rögzítése,
 • A panasz kivizsgálása, megválaszolása, és a panaszkezeléssel kapcsolatos egyéb feladatok ellátása.

4.2.3.      Adatkezelés jogalapja és a személyes adatok megőrzési ideje

A felsorolt adatok kezelésének célja Az adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
a panaszos beazonosítása, jegyzőkönyv készítése, a panasz kivizsgálása, kezelése Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] 5 év a 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bek. alapján
a panaszos tájékoztatása a vizsgálat eredményéről Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont], Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] 5 év a 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bek. alapján

4.3.   Közvetlen üzletszerzési célra történő adatkezelés

Az Adatkezelő az Érintett 4.1.1. pont szerinti adatait az Érintett hozzájáruló nyilatkozata alapján, az abban foglaltak szerint használja fel közvetlen üzletszerzési célra. Az Érintett a hozzájáruló nyilatkozatát az Adatkezelő 3. pont szerinti elérhetőségein díjmentesen bármikor módosíthatja, visszavonhatja.

4.3.1.      Kezelt személyes adatok

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 4.1.1. pontjában foglalt adatok.

4.3.2.      Az adatkezelés célja

Érintett azonosítása, kapcsolattartás, hírlevél küldése, reklámok közlése, az Adatkezelő szolgáltatásainak ajánlása, személyre szabott ajánlatok készítése és továbbítása.

4.3.3.      Az Adatkezelő az Érintettet és a kapcsolattartót megkeresheti közvetlen ajánlatokkal az alábbi módokon:

 • postai úton
 • telefonon
 • SMS-ben
 • elektronikus levélben (e-mail)

4.3.4.      Adatkezelés jogalapja és a személyes adatok megőrzési ideje

A felsorolt adatok kezelésének célja Az adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
az Érintett azonosítása, kapcsolattartás Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cik (1) bek. a) pont] A hozzájárulás visszavonásáig
hírlevél küldése Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cik (1) bek. a) pont] A hozzájárulás visszavonásáig
reklámok közlése Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cik (1) bek. a) pont] A hozzájárulás visszavonásáig
az Adatkezelő szolgáltatásainak ajánlása, személyre szabott ajánlatok készítése és továbbítása Az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cik (1) bek. a) pont] A hozzájárulás visszavonásáig

4.4.   Bírósági és egyéb hatósági eljárások során végzett adatkezelés

4.4.1.      Kezelt személyes adatok

A jelen Adatkezelési Tájékoztató 4.1.1., valamint a 4.2.1, pontjában foglalt adatok.

4.4.2.      Az adatkezelés célja

Adatkezelő jogai és jogos érdekei érvényesítése, illetve a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése a bírósági és hatósági eljárások során.

4.4.3.      Adatkezelés jogalapja és a személyes adatok megőrzési ideje

A felsorolt adatok kezelésének célja Az adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
jogszabályban foglalt kötelezettségek teljesítése, illetve jogok és jogos érdek érvényesítése a bírósági és hatósági eljárások során Jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont], valamint a Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont] a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 §-a alapján 5 év, illetve a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges időtartam.

5.     Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az Adatkezelő az adatkezelés során a Szerződés teljesítéséhez igénybe vett, valamint a könyvelési, pénzügyi, adminisztratív és jogi tevékenységet ellátó, vele szerződött közreműködőinek, megbízottjainak továbbítja az általa kezelt adatokat.

A termékek kiszállítása esetén a szállítási cím keretében megadott adatok (4.1.1. pont) az alábbi címzettek, mint Adatfeldolgozók felé kerül továbbításra:

a. SPRINTER Futárszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1097 Budapest, Táblás utca 39.; e-mail cím: info@sprinter.hu)

b. Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.huugyfelszolgalat@posta)

c. GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; e-mail cím: info@gls-hungary.com)

Adatkezelő tárhelyszolgáltatója, aki a tárhelyszolgáltatás nyújtása során végzett tevékenysége alapján minősül Adatfeldolgozónak:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Levelezési cím: Budapest, XIII. kerület, Visegrádi utca 80/A.

Email cím: support@tarhely.eu

6.     A személyes adatok tárolásának módja

Az Adatkezelő az írásbeli nyilatkozat vagy a Szerződés alapján kezelt adatokat, az adatkezelés 4. pontban meghatározott időtartama alatt az eredeti írásbeli formában, illetve az eredeti dokumentumról készített, elektronikus másolat formájában tárolja, azokat az adatokat pedig, amelyek nem írásban megtett nyilatkozatok alapján, illetve a szolgáltatás teljesítése során keletkeztek, elektronikus formában tárolja.

7.     Az Érintettek jogai

Az Érintettek az Adatkezelő 3. pontban rögzített elérhetőségein bármikor

 • kérhetik, hogy az Adatkezelő adjon tájékoztatást a személyes adataik kezeléséről;
 • kérhetik az Adatkezelő által kezelt személyes adataiknak helyesbítését;
 • kérhetik az Adatkezelő által kezelt személyes adataiknak törlését és az adatkezelés korlátozását;
 • kérhetik, hogy a személyes adatokat megkapják és azokat az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak;
 • tiltakozhatnak a saját helyzetükkel kapcsolatos okokból a személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen.
 • visszavonhatják a személyes adatok kezelésére adott hozzájárulásukat, amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, amely visszavonás azonban a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

8.     Hozzáférés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy nem jogosult a tájékoztatásra, vagy ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal, az Adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

8.1.   Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az általa kezelt pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

8.2.   A törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség;
 • ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • ha a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 • ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot a Adatkezelő nem törli, amennyiben az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; vagy (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; vagy (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

8.3.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén az korlátozással Érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatást nyújt az Érintettnek. Amennyiben az Adatkezelő megállapítja a tiltakozás megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést, továbbá értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

8.4.   A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.5.  Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 • az adatkezelés az Érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

8.6.   Érintett kérelmének kezelése

Az Érintett a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az Adatkezelő 3. pont szerinti elérhetőségeire küldheti el. Az Adatkezelő legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, illetve amennyiben nem tesz intézkedéseket, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Ekkor az Adatkezelő az Érintettet tájékoztatja jogorvoslati jogairól is.

Az Érintett az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben az Érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy az Adatkezelő jogosult költségtérítést kérni, amely költségtérítés összegét és esedékességének az adott ügy egyedi körülményei alapján határozza meg.

9.     Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

10.  Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, világosan és közérthetően tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

11.  Jogorvoslat

Amennyiben az Érintett kérelmét az Adatkezelő elutasítja, úgy az elutasítással szemben az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogosult bejelentést tenni vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

Honlapunk cookie-kat használ a látogatói igény maximális kiszolgálása érdekében. Az oldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát ezen a webhelyen.