Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Vegafuszeray OG. (székhely: Marzstrasse 21/8, 1150 Bécs, Ausztria, cégjegyzékszáma: FN 560318 y; közösségi adószáma: ATU77596246; képviseli: Rozgonyi-Vida Krisztina ügyvezető; a továbbiakban: Szolgáltató), valamint az általa a www.vegafuszeray.com weboldalon (a továbbiakban: honlap) nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevőnek (a továbbiakban: Megrendelő) a szolgáltatásokkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit szabályozza. Az ÁSZF minden a honlapon keresztült megvalósuló jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, függetlenül attól, hogy annak kezdeményezése vagy teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy a közreműködője által történik.

1.2. Jelen ÁSZF értelmében Megrendelőnek minősül minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek a részére a Szolgáltató a jelen honlapon keresztül árut ad el, szolgáltatást teljesít.

1.3. A Megrendelő a Szolgáltató ajánlatának elfogadásával egyidejűleg a jelen ÁSZF-et is elfogadja. Jelen ÁSZF hatálya csak abban az esetben nem vonatkozik a Szolgáltató által a honlapon keresztül kötött Szerződésekre, amennyiben azt a Szolgáltató előre, írásban kikötötte.

1.4. Jelen ÁSZF a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti általános szerződési feltételnek minősül.

1.5. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

2. Szolgáltató Adatai:

Név: Vegafuszeray OG.

Székhely és levelezési cím: Marzstrasse 21/8, 1150 Bécs, Ausztria

Telefonszáma: +36 70 3949737

E-mail cím: info@vegafuszeray.com

Cégjegyzékszám: FN 560318 y

Adószám: ATU77596246

Bejegyző bíróság megnevezése:  Bécsi Kereskedelmi Bíróság, Bírósági Osztály 36.  

3. Megrendelhető termékek köre

A Szolgáltató kínálatában szereplő, a Megrendelő által megrendelhető, megvásárolható termékek köre a Szolgáltató honlapján tekinthető meg, míg az egyes termékek ára az adott termékre kattintva érhető el. A termékek a valóságban eltérhetnek a honlapon feltüntetett képektől.

4. Megrendelhető termékek vételára

4.1. A termékek vételára minden esetben az adott termék mellett, Magyar forintban feltüntetett bruttó vételár (nettó ár + ÁFA). A termékek vételára nem tartalmazza a szállítás költségét.

4.2. A Szolgáltató fenntartja a honlapon feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a honlapon való megjelenéssel lép hatályba. A Szolgáltató garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség szerint és a megrendelés Szolgáltató részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket a honlapon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő, döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

5. A megrendelés menete, a Felek közötti Szerződés létrejötte

5.1.     A honlapon történő vásárlás regisztrációval és regisztráció nélkül egyaránt lehetséges a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, a termék elektronikus úton történő megrendelésével, a regisztrált vásárló azonban gyorsabban tud vásárolni, és naprakész lehet a rendelései állapotát illetően, továbbá figyelemmel kísérheti korábbi rendeléseit is. A regisztrációra a honlap főoldalán található regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltésével kerülhet sor. A regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges:

  • Megrendelő neve
 • Értesítési telefonszám
 • Megrendelő e-mail címe
 • Jelszó
 • Számlázási adatok:
  • számlázási név
  • irányítószám
  • utca, házszám
  • ország
  • város
  • jogi személy esetén adószám

5.2.     Ugyanazon természetes, jogi személy vagy egyéb szervezet több önálló – más-más névvel és jelszóval történő – regisztrációra is jogosult, de a Szolgáltató ezen regisztrációkat külön-külön, önálló Megrendelőhöz kötött különálló regisztrációként kezeli.

5.3.     A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést egyoldalúan törölje. A Szolgáltató megrendelést csak nagykorú, saját, bejelentett magyarországi vagy más európai lakcímmel, telefonszámmal rendelkező személyektől, továbbá Magyarországon vagy Európában bejegyzett székhellyel (kiszállítási címmel) rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől fogad el. Más nevére szóló megrendelést a Szolgáltató nem fogad el.

5.4.     A Megrendelő a Szolgáltató honlapján található termékek közül kiválasztja a terméket, megjelölve ezzel egyidejűleg az általa megrendelni kívánt darabszámot. A Megrendelő által kiválasztott termékek mellett feltüntetésre kerülnek az egységárak, és a termékek darabszámának megjelölését követően, a szállítással kapcsolatos költségeket jeleníti meg a rendszer, valamint a Megrendelő által fizetendő végösszeget. A Megrendelő a szükséges rovatok kitöltését követően, (amelyet a honlap csillaggal jelöl) a „megrendelés” ikonra kattintva a Megrendelő leellenőrizheti az általa megadott, a megrendeléssel és személyes adataival kapcsolatos valamennyi adatot. Amennyiben az adatokat Megrendelő a valóságnak és szándékának megfelelőnek találja, úgy a „megveszem” ikonra kattintva elküldheti megrendelését a Szolgáltatónak. Amennyiben Megrendelő az adatokon változtatni kíván, úgy a „kosár tartalma” ablakra kattintva visszaléphet a megrendelőhöz, és elvégezheti a szükséges módosításokat, javításokat azzal, hogy a megrendelés elküldését követően a megrendelésen Megrendelő a Szolgáltató visszaigazolásáig módosíthat, javíthat.

5.5.     A Felek közötti Szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok Megrendelő által történt ellenőrzését követően, a “megveszem” ikonra kattintás Megrendelő által történő megerősítésével, ezáltal a Szolgáltató részére elektronikus úton történt elküldésével, majd a Szolgáltató írásos, elektronikus úton történő rendelés visszaigazolásával jön létre.

5.6.     Ha a Megrendelő a megrendelőlapot hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap, amely tájékoztatja Megrendelőt a hiba okáról, és a kitöltési hiba folytán arról, hogy ajánlati kötöttség nem jött létre.

5.7.     A Szolgáltató megrendelés-visszaigazolása minden esetben tartalmazza a Megrendelő által megrendelt termék(ek) megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés Megrendelő által kiválasztott módját, a termék árát és a szállítási költséget, valamint a Szolgáltató által vállalt várható szállítási határidőt.

5.8.     A felek közötti Szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató részéről a megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő e-mail címére történő megérkezésének (hozzáférhetővé válásának) időpontja.

5.9.     A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb szállítási problémáért – például, ha a Megrendelő által megadott címen a Megrendelő nem érhető el – semminemű felelősség nem terheli tekintettel arra, hogy Szolgáltató a Megrendelő számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap a Megrendelő ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére. A Szolgáltatót nem terheli továbbá felelősség az abból adódó károkért és egyéb jogkövetkezményekért sem, ha a Megrendelő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelen harmadik személyek számára – nem a Szolgáltatónak felróható okból – hozzáférhetővé válik.

6. Áru átvétele, szállítás

6.1. A vásárlás szándékával kiválasztott és megrendelt termék(ek)et Szolgáltató a Megrendelő által megadott szállítási címre 5 munkanapon belül szállítja ki a Megrendelő által választott postai küldéssel vagy házhozszállítással. A szállítási cím a számlázási címtől eltérhet. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani. A megrendelt áruk kiszállítása a Szolgáltató által kiválasztott futárszolgálat illetve szállító társaság igénybevételével történik.

6.2. A házhozszállítás díja a Magyarországon vagy Európai Unión belüli szállítási címre történő, egyszeri kiszállításra érvényes. Ha a megrendelő hibájából nem történik meg az áru átadása (például a Megrendelő nem tartózkodik otthon, rossz címet ad meg, az áru ellenértékét nem tudja megfizetni), úgy az ismételt kiszállítás díját köteles megtéríteni, még akkor is, ha az egyébként ingyenes lenne. Amennyiben egy címről, vagy azonos Megrendelőtől két vagy több alkalommal kerül sor sikertelen kézbesítésre, ezen Megrendelőtől, illetve ezen címre a Szolgáltató a továbbiakban csak előre fizetés esetén küld újabb árut, melyről a Szolgáltató a Megrendelőt a megrendelés visszaigazolására irányadó feltételek szerint tájékoztatja.

6.3. A Megrendelő köteles a termék csomagolásának sértetlenségét átvételekor ellenőrizni, megfelelő teljesítés esetén a terméket a szállítólevél aláírásával átvenni, elismerve ezzel a teljesítés tényét, helyét és időpontját. Ennek megtörténte esetén a Szolgáltató hiányosságokra vonatkozó kifogást nem fogad el. A Szolgáltató minden esetben megfelelően gondoskodik a termék megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról. Amennyiben a Megrendelő átvételkor a csomagon bármilyen látható sérülést tapasztal, jogosult az átvételt megtagadni, amely tényt a megtagadás okának feltüntetésével a szállítólevélen fel kell tüntetni, a Megrendelőnek pedig alá kell írni. A szállítás során keletkezett károkért a szállítót terheli a felelősség, a Szolgáltató és a mindenkori szállító között, külön fennálló szerződés szerint.

7.  Fizetés

A Megrendelő az általa megrendelt termék utáni vételárat, valamint a szállítási díjat minden esetben Magyar forintban vagy Angol fontban az áru megrendelésekor banki utalással, bankkártyával, Paypal-on keresztül történő fizetéssel vagy utánvétellel, egy összegben fizeti meg a Szolgáltatónak.

Az utaláshoz szükséges adatokat, valamint a kártyás és Paypal fizetéshez tartozó linket a megrendelést követően automatikusan kiküldött számla levél tartalmazza.

Utánvétel esetén a Megrendelő minden esetben az áru átvételekor készpénzben vagy bankkártyával egy összegben fizeti meg megrendelése ellenértékét a szállítónak.

Külföldi címre történő szállítás esetén csak postai küldés lehetséges, előre fizetés után (a fent említett módokon), ez esetben az utánvétes fizetés nem biztosított.

8.  Kellék- és Termékszavatosság

Az esetleges szavatossági problémák bejelentése a honlapon keresztül, valamint az info@vegafuszeray.com e-mail címen lehetséges, ahol a Szolgáltató rendszeresített jegyzőkönyvben rögzíti a Megrendelő által előadott körülményeket. A reklamáció esetén a Szolgáltató a Megrendelővel egyezteti a termék átvételének helyét és idejét.

A Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

www.vegafuszeray.com/kapcsolat

E-mail cím: info@vegafuszeray.com

8.1. Kellékszavatosság

A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kicserélést. Ha a kicserélést nem kérte, végső esetben – a Szerződéstől is elállhat.

A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az áttérés indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni, ugyanakkor a Szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

8.2. Termékszavatosság

A Termék hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – az 8.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Megrendelő kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Megrendelő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy a Szolgáltatóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania. A gyártó és a Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, a Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Megrendelő a gyártóval szemben érvényesítheti.

9. Megrendelő elállási joga

9.1. A jelen pontban foglaltak kizárólag azon fogyasztónak minősülő Megrendelőre vonatkoznak, aki a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró olyan természetes személynek minősül, aki terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

9.2. A Megrendelő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet szerint 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a termék adásvétele tárgyában létrejött Szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő a megvásárolt terméket átveszi (6. pont).

9.3. A Megrendelő az elállási jogát a Szerződés megkötésének napja (5.10 pont) és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

9.4. A Megrendelőt nem illeti meg az elállási jog a romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, illetve az olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

10. A Megrendelő elállási jogának gyakorlása

10.1. Ha a Megrendelő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát – és a bankszámlaszámát is – tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán  vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Megrendelő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

10.2. A Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

10.3. A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Megrendelő elállási nyilatkozatának megérkezését.

10.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Megrendelő az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

10.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Megrendelő levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

10.6. Ha a Megrendelő eláll a Szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül saját költségén visszaküldeni a Szolgáltatónak a 2. pontban meghatározott címére. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

10.7. A Megrendelő elállása esetén a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállásról szóló nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül banki átutalással – a Megrendelő által megadott bankszámlaszámra történő átutalással – visszatéríti a Megrendelő részére a termék ellenértékét. Az esetlegesen hibásan megadott bankszámlaszám miatti téves utalásból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a termék ellenértékét, amíg a Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

10.8. A Megrendelő felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

11. Adatvédelem

A személyes adatok kezelésére vonatkozó általános szabályokat a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amelynek elérhetősége: http://www.vegafuszeray.com/adatkezelesi-tajekoztato/

12. A honlap

12.1. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozik a Szolgáltató által, illetve a Szolgáltató javára bejegyzett vegafuszeray.com domain név alatt üzemeltetett honlap. A Szolgáltató által üzemeltetett honlap használatának feltétele, hogy az azt látogatók, azaz az interneten böngészők, vagy akár a Megrendelők – látogatók, böngészők, Megrendelők a továbbiakban együttesen: “Felhasználók” – elfogadják a jelen ÁSZF-ben szabályozottakat. A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges.

12.2. A Felhasználó a Szolgáltató által üzemeltetett honlapra történő belépéssel, illetve a honlapon történő böngészéssel elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Felhasználók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használhatják. E felhasználás főbb feltételei a következők:

 • Bárki használhat a honlapra, azaz a Szolgáltató oldalaira mutató hivatkozást (link), azonban a felhasználás módja és terjedelme nem sértheti a Szolgáltató jogos érdekeit, és nem sértheti a lentiekben megfogalmazott elvárásokat.
 • A Felhasználó nem tehet közzé valótlan információt a honlappal összefüggésben vagy azzal kapcsolatosan, különösen nem a Szolgáltató termékeiről. A Szolgáltató logójának, védjegyeinek használata kizárólag előzetes írásbeli engedély alapján lehetséges.
 • Felhasználók nem sérthetik meg, illetve nem kísérelhetik meg megsérteni a honlap biztonságát, tilos különösen a honlap túlterhelése [overloading], “elárasztása” [flooding], “spamelése”, levelekkel való bombázása [mailbombing] vagy “összeomlasztása” [crashing]).

12.3. A Szolgáltató honlapjának arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése, szerkesztése, valamint maga a tartalom (a továbbiakban együttesen: “Tartalom”) egyéni, eredeti jellege következtében szerzői jogvédelem alá esik. Az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgáltató kizárólagosan jogosult. A szerzői jog jogosultja a Szolgáltató, ezért kizárólag a Szolgáltató jogosult minden egyes felhasználás mások számára történő engedélyezésére.

12.4. A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Tartalom egészét vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni vagy tárolni, kivéve, ha a Szolgáltató egyértelműen és kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy az ilyen felhasználások bármelyikét megengedi. Úgyszintén tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, átdolgozása, ideértve különösen az ikonok, gombok, linkek, háttérképek, szöveg, kép, grafika, logó, fotó, hang és videó anyagok készítését, valamint a Tartalom Szolgáltató előzetes engedélye nélküli üzleti célú felhasználása, hozzáférhetővé tétele, terjesztése, bármilyen további Internetes felhasználása, forgalmazása.

12.5. A Szolgáltató azonban hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználók saját, személyes használatra a honlap, vagy annak részei kivonatait saját számítógépen tárolják, vagy kinyomtassák.

12.6. A Szolgáltató a Tartalom pontosságára, megbízhatóságára, teljességére – tekintve, hogy azon a Szolgáltatótól független változtatás is történhet – felelősséget vállalni nem tud, azonban minden tőle elvárhatót megtesz a Tartalom épsége érdekében. A Felhasználók a honlapot kizárólag saját felelősségükre használják, és a Szolgáltató nem felel olyan gondatlanul okozott kárért, amely a honlap használatából ered, illetve a helytelen, hibás vagy hiányos Tartalom következménye, illetőleg amely a Tartalom, illetve az előzetes regisztrációt követő belépés után elérhető funkciók és szolgáltatások technikai vagy adatátviteli okokból való, Szolgáltatónak nem felróható időszakos vagy végleges elérhetetlenségéből adódik.

12.7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a honlapon elhelyezett Tartalmat, illetőleg az előzetes regisztrációt követő belépés után elérhető funkciókat és szolgáltatásokat ideiglenesen vagy véglegesen megváltoztassa, módosítsa, továbbfejlessze, azokat teljesen vagy részben törölje, avagy elérhetetlenné tegye; amelyből fakadó esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

12.8. Amennyiben a Szolgáltató a saját honlapjáról elérhető, harmadik személyek által felhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linkeket helyez el, ezen harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő kárért sem.

12.9. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a honlap használatának következményeként a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért, vagy bármilyen más harmadik személynek felróható vagy vis maior eseménnyel összefüggő kárért.

13. Vegyes, záró rendelkezések

13.1. A Megrendelő honlapról történő megrendelése feltételezi, hogy a Megrendelő az elektronikus kereskedelemre vonatkozó technikai valamint jogszabályi ismeretekkel rendelkezik. Ezen ismeretek hiányából, valamint az elektronikus termékek hibájából, az informatikai, távközlési szolgáltatóknak – például internet szolgáltató – felróható hibákért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

13.2. A Megrendelőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

13.3. Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen ÁSZF bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az ÁSZF többi rendelkezésének érvényességét.

14. Egyéb rendelkezések

14.1. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokat a honlapon teszi közzé azok életbe lépését megelőzően. A módosítások életbe lépését követően a honlapra történő belépésse a Felhasználók a módosításokat kifejezetten elfogadják.

15. Irányadó jogszabályok

Felek a jelen ÁSZF, és a közöttük létrejött Szerződések tekintetében a magyar jogszabályokat, így különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletet és a Ptk-t alkalmazzák.

A tárhelyszolgáltató elérhetősége:

Név: TárhelyPark Kft.
Levelezési cím: Budapest, 1122, Gaál József út 24.
Email cím: info@tarhelypark.hu

2019.

Honlapunk cookie-kat használ a látogatói igény maximális kiszolgálása érdekében. Az oldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát ezen a webhelyen.